Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Castaar.com BV (hierna “Castaar Foundation”)
Molenstraat 3A – 1755 Kester (Gooik)
info@castaarfoundation.com
+32 (0)54 255 178
BE 0699.860.047

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Castaar Foundation moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Castaar Foundation aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat het online aanbod en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Castaar Foundation niet. Castaar Foundation is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Castaar Foundation is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Castaar Foundation. Castaar Foundation kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Producten
De bestellingen van producten via de webshop komen binnen op de facturatiedienst. Zodra Castaar Foundation de betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling via B-post naar de klant verstuurd.
De transacties die worden verricht bij Castaar Foundation worden beveiligd door het betaalsysteem Mollie. Mollie voldoet aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Mollie is ook volledig PCI- DSS level 1 gecertificeerd. Deze gegevens worden niet bewaard in onze computersystemen. Mollie is een technische dienstverlener en neemt geen betwistingen in verband met de bestellingen op zich. Deze moeten rechtstreeks met Castaar Foundation en/of uw bank worden geregeld. Op de webshop van Castaar Foundation kan u betalen met Bancontact/Mister Cash, VISA en Mastercard.
Castaar Foundation is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat Castaar Foundation de betaling heeft ontvangen, gaat Castaar Foundation over tot levering van de goederen. Levering gebeurt via B-post. De levering is te volgen via ‘track and trace’ van B-post. De verzendingskosten worden betaald door de Klant.
Artikelen besteld via onze webshop worden geleverd in België.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen geleverd op het adres door de Klant ingegeven.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Castaar Foundation.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Castaar Foundation was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Castaar Foundation.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Castaar Foundation te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Castaar.com BV, Molenstraat 3a, 1755 Kester (Gooik), +32 (0)54 255 178, info@castaarfoundation.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Castaar Foundation heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Castaar Foundation, Molenstraat 3a, 1755 Kester (Gooik). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Castaar Foundation zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Castaar Foundation alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Castaar Foundation op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Castaar Foundation wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Castaar Foundation geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Castaar Foundation betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Castaar Foundation zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 kalenderdagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Castaar Foundation is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)54 255 178, via e-mail op info@castaarfoundation.com of per post op het volgende adres Molenstraat 3a, 1755 Kester (Gooik). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Privacy

Castaar Foundation hecht veel belang aan uw privacy. Het algemeen privacy beleid is na te lezen op: https://www.castaarfoundation.com/privacybeleid

Artikel 10: Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Castaar Foundation om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Artikel 14: Wasvoorschriften

Om je nieuwe kledij er lang nieuw uit te laten zien willen we je vragen om met enkele zaken rekening te houden:

  • Wash it when dirty – op 30 graden
  • Textiel met bedrukking mag niet in de droogkast
  • Niet over bedrukking strijken
0
Je bestellijst is nog leeg!

Het lijkt er op dat je nog niks in op je bestellijst heb staan.

Bekijken producten